ساختن خان روی تک - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

ساختن خان روی تک

  1. زدن یک مهره‌ی تک حریف و قرار دادن مهره‌ای دیگر بر روی آن که در نتیجه منجر به ساختن شدن خان خواهد شد. ساختن خان بر روی یک تک در خانه معمولاً یک بازی بسیار قوی است.

زبان‌ها
ثبت ترجمه