ساختن یک خان - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

ساختن یک خان

  1. قرار دادن دو مهره بر روی هم در یکی از خان‌هاکه موجب ایجاد سد یا یک لنگر شود. تا زمانی که دو مهره بر روی هم در یک خان قرار داشته باشند، حریف نمی‌تواند مهره خود را به آن خان حرکت دهد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه