سد - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

سد

  1. [اسم.] خانی که توسط دو یا چند مهره اشغال شده تا مانع از پیشروی حریف شود.

  2. [فعل.] با ساختن خان‌ها در مقابل مهره‌های حریف از حرکت رو به جلوی او جلوگیری شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه