خان-ششم - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

خان-ششم

  1. ششمین خان که در خانه بازیکن قرار دارد. این خان در مجاورت پیشخوان قرار گرفته است.

زبان‌ها
ثبت ترجمه