پرتاب تاس - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

پرتاب تاس

  1. [اسم.] دو تاسی که پرتاب شده که هر کدام یکی از اعداد ۱ تا ۶ را نشان می‌دهد.

  2. [فعل.] پرتاب دو تاس.

زبان‌ها
ثبت ترجمه