پرتاب - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

پرتاب

  1. تکان دادن جفت تاس که در درون جام تاس قرار دارند و رها کردن آنها بر روی صفحه تخته نرد. اگر تاس‌ها کج بر روی صفحه قرار بگیرند، باید دوباره پرتاب شوند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه