نوبت - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

نوبت

  1. سلسله‌ای از اقدامات که هر بازیکن به طور متناوب انجام می دهد. یک نوبت شامل موارد زیر است:

    • احتمال پیشنهاد یک داو
    • ریختن تاس
    • حرکت دادن مهره‌ها
    • برداشتن تاس‌ها.

زبان‌ها
ثبت ترجمه