نبرد پریم‌ها - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

نبرد پریم‌ها

  1. موقعیتی که در آن هر دو بازیکن مهره‌هایی در پشت پریم حریف خود دارند. مشابه:

زبان‌ها
ثبت ترجمه