بیرون کشیدن - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بیرون کشیدن

  1. آخرین مرحله‌ی بازی که باید مهره‌های خود را از صفحه‌ی بازی بیرون بکشید.

زبان‌ها
ثبت ترجمه