عقب بودن در رقابت سرعت - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

عقب بودن در رقابت سرعت

  1. داشتنخال‌شمار بیشتر در مقایسه‌ی با حریف.

زبان‌ها
ثبت ترجمه