خال‌شمار - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

خال‌شمار

  1. تعداد خان‌هایی (یا خال‌هایی) که یک بازیکن باید مهره‌های خود را حرکت دهد تا بتواند آنها را به خانه آورده و بیرون بکشد. به عنوان مثال، در شروع بازی هر بازیکن تعداد خال‌شمارش ۱۶۷ می‌باشد: ۱۸ خال برای ۲ مهره در خان ۲۴، به اضافه ۶۵ خال برای ۵ مهره در خان ۱۳، به علاوه ۲۴ خال برای ۳ مهره در خان ۸، به علاوه ۳۰ خال برای ۵ مهره که در خان ۶ قرار گرفته‌اند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه