حراج کلکته - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

حراج کلکته

  1. بخت‌آزمایی که بر روی شرکت کنندگان در تورنمنت تخته نرد انجام می‌گیرد. در شروع تورنمنت، بر روی بازیکنان شرط‌بندی می‌شود و درآمد حاصل از آن جمع‌آوری می‌شود تا بعداً بین افرادی که بر روی بازیکنان پیروز شرط بسته‌اند توزیع شود. گاهی اوقات بازیکنان گروه بندی می شوند و شرط بندی بر روی گروه انجام می‌شود. قوانین معمولاً به افراد اجازه می دهد تا اگر می خواهند شرط خود را در زمان برگزاری تورنمنت افزایش دهتد، یا بخشی از شرط خود را بازخرید کنند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه