شمعدان - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

شمعدان

  1. موقعیتی که در آن مهره‌های بازیکن بر روی تعداد کمی از خان‌ها (۱) انباشته شده باشند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه