بازی پاک - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی پاک

  1. یک حرکت که به شکل قانونی انجام شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه