برقراری ارتباط - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

برقراری ارتباط

  1. نگه داشتن مهره‌ها در فاصله شش خال از یکدیگر به جهت حمایت متقابل؛ اتصال را ببینید.

زبان‌ها
ثبت ترجمه