کنترل یک خان - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

کنترل یک خان

  1. اگر بازیکنی دو یا چند مهره در یک خان داشته باشد، آن خان را کنترل می کند. صرفا بازیکنی که یک خان را کنترل کند، می تواند مهره‌های دیگری را به آن خان جابجا کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه