موقعیت در شرف بحران - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

موقعیت در شرف بحران

  1. یک بازی پریم‌سازی که در حال خراب شدن باشد، اما همچنان کمی فرصت باقی است.

زبان‌ها
ثبت ترجمه