مدیریت مکعب - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

مدیریت مکعب

  1. هنر یا مهارت اتخاذ تصمیمات مکعب.

زبان‌ها
ثبت ترجمه