تصمیمات مکعب - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تصمیمات مکعب

  1. انتخاب اینکه آیا داو را درخواست بدهید یا خیر، و یا پیشنهاد داو را بپذیرید یا آن را رد کنید.

زبان‌ها
ثبت ترجمه