مکعب در وسط - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

مکعب در وسط

  1. به مکعب میانی رجوع شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه