نماینده‌ی مکعب - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

نماینده‌ی مکعب

  1. بازیکنی که در شوئت به طور موقت مکعب را برای شخص دیگری کنترل می‌کند، صرفا زمانی که آن بازیکن از بازی دور است.

زبان‌ها
ثبت ترجمه