موقعیت مرجع مکعب - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

موقعیت مرجع مکعب

  1. موقعیتی که در آن اقدام مکعب درست مشخص باشد و از آن به عنوان معیاری برای قضاوت سایر موقعیت های مشابه استفاده شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه