اقدام مکعب - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

اقدام مکعب

  1. همه تصمیمات مکعب مرتبط با یک موقعیت مشخص، یعنی: (الف) آیا بازیکنی که نوبت پرتابش می‌باشد، باید داو بدهد، و (ب) آیا حریفش باید پیشنهاد داو را قبول، رد، یا احتمالاً بیور کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه