نوبت پرتاب - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

نوبت پرتاب

  1. بطور واضح اشاره به بازیکنی که نوبتش باشد. نوبت پرتاب شما به محض اینکه حریف با برداشتن تاس به نوبت خودش پایان دهد، شروع خواهد شد. زمانی که نوبت پرتاب شما باشد، پیش از پرتاب می‌توانید داو بدهید یا اینکه بطور معمول تاس بریزید و به نوبت خود ادامه دهید. برای مثال شما تنها زمانی می‌توانید داو بدهید که در نوبت پرتاب خود باشید.

زبان‌ها
ثبت ترجمه