بیور - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بیور

  1. داو دادن مجدد و بلافاصله توسط کسی که مکعب را پذیرفته است. بازیکنی که بیور می‌دهد، مقدار مکعب را دوبرابر می‌کند در حالی که اختیار مکعب همچنان برای او خواهد بود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه