در اختیار داشتن مکعب - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

در اختیار داشتن مکعب

  1. به بازیکنی که آخرین بار پیشنهاد داو را قبول کرده باشد مالک مکعب گفته می‌شود. فقط بازیکنی که مکعب را در اختیار داشته باشد می‌تواند پیشنهاد داو بعدی را در طول بازی ارائه کند. پیش از اولین داو هیچ کدام از بازیکنان مالک مکعب نیستند (به مکعب میانی مراجعه شود) و هر دو می‌توانند داو بدهند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه