خان-دولو - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

خان-دولو

  1. عنوانی که در گذشته برای خان-دوم مورد استفاده بوده است.

زبان‌ها
ثبت ترجمه