خان-دوم - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

خان-دوم

  1. دومین خان که در خانه بازیکن قرار دارد، در مجاورت با خان-اول قرار گرفته است. همچنین با نام خان-دولو خوانده می‌شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه