لوله‌ی تاس - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

لوله‌ی تاس

  1. به لوله‌ی تاس مایر رجوع شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه