اردک دوتایی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

اردک دوتایی

  1. به پرتاب تاس ۲-۲ گفته می‌شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه