دو حذفی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

دو حذفی

  1. به تورنمنتی گفته می‌شود که بازیکنان تا زمانی که دو بار نبازند به بازی ادامه خواهند دارد.

    مقایسه:

زبان‌ها
ثبت ترجمه