داو بیرونی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

داو بیرونی

  1. ارائه‌ی پیشنهاد دوبرابری که در صورت عملکرد درست توسط حریف باید رد شود، در نتیجه حریف از ادامه‌ی بازی کنار می‌کشد. همانند نقد کردن بازی می‌باشد. مخالف واژه‌ی داو درونی.

زبان‌ها
ثبت ترجمه