داو درونی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

داو درونی

  1. ارائه‌ی پیشنهاد دوبرابری که در صورت عملکرد درست توسط حریف باید پذیرفته شود. مخالف داو بیرونی.

زبان‌ها
ثبت ترجمه