داو آینده - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

داو آینده

  1. پیشنهاد داو به امید یک پرتاب تاس عالی.

زبان‌ها
ثبت ترجمه