گشایش بازی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

گشایش بازی

  1. چند حرکت آغازین یک بازی، قبل از اینکه بازیکنان روی یک نقشه‌ی بازی خاص متمرکز بشوند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه