گوشه‌ی پریم - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

گوشه‌ی پریم

  1. اولینخان آزاد درست در مقابل پریم.

زبان‌ها
ثبت ترجمه