انتهای بازی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

انتهای بازی

  1. مرحله‌ای از یک بازی که با شروع بیرون کشیدن مهره‌ها توسط هر یک از بازیکنان شروع می‌شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه