نرخ خطای تخته نرد - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

نرخ خطای تخته نرد

  1. ER مخفف Error Rate به معنای نرخ خطا است. نرخ خطای بازی تخته نرد به معنای انجام کمترین خطا و انتخاب بهترین گزینه‌ها از همان شروع بازی به جای اجرای عمدی حرکات غیربهینه برای هدایت بازی به سمت موقعیتی که حریف شما اشتباه بازی کند یا نتواند تصمیم‌گیری راحتی برای انجام بازی داشته باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه