نرخ خطا - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

نرخ خطا

  1. معیاری برای میانگین گیری ارزش خالص از دست رفته در هر حرکت به دلیل خطاهای بازی. ارزش خالص از دست رفته را می‌توان در شانس برد مسابقه یا [معادل EMG] (#emg_equity) اندازه‌گیری کرد. برنامه‌های مختلف، میزان خطا را متفاوت محاسبه می‌کنند: اسنویی بر تعداد کل حرکت‌ها تقسیم می‌شود و نرخ را بر حسب «میلی‌پوینت در هر حرکت» ارائه می‌کند. تخته نرد گنو تقسیم بر تعداد بازی‌های غیراجباری را برای محساسبه استفاده می‌کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه