ارزش خالص - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

ارزش خالص

  1. ارزش یک موقعیت برای یکی از بازیکنان می‌باشد. ارزش خالص، مجموعی از ارزش‌های ممکن از یک موقعیت مشخص است که با ضرب ارزش هر مورد در احتمال وقوع آن می‌باشد.
    همان ارزش منصفانه توافق درباره‌ی موقعیت است. ارزش خالص شما متضاد ارزش خالص حریف شماست. ارزش خالص با ویژگی‌ها و خصوصیات متفاوتی محاسبه می‌شود.

    نگاه کنید به:

زبان‌ها
ثبت ترجمه