ارزش خالص بدون مکعب - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

ارزش خالص بدون مکعب

  1. ارزش یک موقعیت در شرایطی که بدون مکعب دوبرابری محسابه شود. این مقداری این مقدار بین -۳ و +۳ است و برابر با P(W) + P(Wg) + P(Wbg) - P(L) - P(Lg) - P(Lbg)، که در آن P(W) احتمال برنده شدن در بازی است، P(Wg) احتمال برنده شدن با مارس (یا سیاه‌مارس)، P(Wbg) احتمال برنده شدن با سیاه‌مارس، P(L) احتمال باخت در بازی، P(Lg) احتمال باختن با مارس (یا سیاه‌مارس)، P(Lbg) احتمال باخت با سیاه مارس است .

    مقایسه کنید :

زبان‌ها
ثبت ترجمه