توافق - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

توافق

  1. اتمام پیش از موعد بازی با دادن امتیاز توسط یکی از بازیکنان به دیگری که بر اساس ارزش منصفانه توافق شده موقعیت (به ارزش خالص رجوع شود). توافق به طور کلی در بازی‌های سبک مسابقه مجاز نیست.

زبان‌ها
ثبت ترجمه