میانه‌ی هدف - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

میانه‌ی هدف

  1. هنگامی که فرصتی برای زدن دو مهره دارید که دو خال از هم فاصله دارند و شما تاسی را پرتاب می‌کنید مهره‌ی شما بین آن دو مهره قرار بگیرد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه