ماهی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

ماهی

  1. اصطلاح تحقیرآمیز برای بازیکن ضعیفی که مایل به بازی با شرط بالا است.

زبان‌ها
ثبت ترجمه