در مقابل پریم - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

در مقابل پریم

  1. اشاره به ایجاد یک خان دقیقا در مقابل پریم حریف دارد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه