مارس شمار - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

مارس شمار

  1. حداقل تعداد خال‌هایی که یک بازیکن باید از آن بگذرد تا تمام مهره‌هایش را به خانه آورده و حداقل یک مهره را از بازی بیرون بکشد، تا از مارس شدن جلوگیری کند.

    مقایسه کنید:

زبان‌ها
ثبت ترجمه