شکاف - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

شکاف

  1. به فاصله یا فاصله‌های گفته می‌شود که میان خان‌های ساخته شده قرار گرفته باشند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه