موقعیت جین - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

موقعیت جین

  1. موقعیتی که بازیکن نمی تواند در آن شکست بخورد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه