آوانس - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

آوانس

  1. امتیازی دلخواه که به بازیکن ضعیف‌تر داده می‌شود تا شانس برنده شدن را برابر کند. برخی از آوانس‌های محبوب عبارتند از:

    • (الف) بازیکن ضعیف‌تر اول بازی را شروع می‌کند.
    • (ب) در طول بازی یکبار اجازه خواهد داشت در صورتی که پرتاب خود را دوست نداشته باشد، مجدد پرتاب کند.
    • (ج) بازیکن ضعیف‌تر می‌تواند در شروع بازی مالک مکعب باشد.
    • (د) بازیکن ضعیف‌تر می‌تواند بازی را با یک پرتاب قوی مانند ۳-۵، ۲-۴، ۵-۶ یا ۱-۳ شروع کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه