سر به سر - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

سر به سر

  1. مقابله‌ی دو بازیکن برای پول.

زبان‌ها
ثبت ترجمه